Page 10 - Pedoman Pendidikan Pascasarjana 2021
P. 10

D. Mekanisme Ujian Proposal .................................................................................... 21
            E. Pelaksanaan Pembimbingan ................................................................................... 22
            F. Pelaksanaan Penelitian ............................................................................................ 22
            G. Ujian Kelayakan Tesis ........................................................................................... 22
            H. Ujian Tesis ............................................................................................................. 23
            I. Ujian Tesis Ulang .................................................................................................... 25
            J. Pergantian Pembimbing Proposal/Tesis .................................................................. 25
            K. Karya Mahasiswa Setara Tesis ............................................................................... 25

            BAB VI PENYUSUNAN DAN UJIAN DISERTASI ............................................. 27
            A. Proposal Disertasi ................................................................................................... 27
            B. Tugas Tim Promotor Disertasi ............................................................................... 27
            C. Persyaratan Tim Promotor Disertasi ...................................................................... 28
            D. Pergantian Tim Promotor ....................................................................................... 28
            E. Mekanisme Ujian Proposal ..................................................................................... 29
            F. Pelaksanaan Pembimbingan.................................................................................... 30
            G. Pelaksanaan Penelitian ........................................................................................... 30
            H. Ujian Kelayakan Disertasi ...................................................................................... 30
            I. Kualifikasi Penilai Ujian Proposal/ Kelayakan/ Disertasi ....................................... 31
            J. Ujian Disertasi ......................................................................................................... 31
            K. Persyaratan Ujian DisertasiTertutup ..................................................................... 32
            L. Perbaikan Disertasi ................................................................................................. 34
            M. Ujian Disertasi Tertutup Ulang.............................................................................. 34
            N. Ujian Disertasi Terbuka ......................................................................................... 34
            O. Karya Mahasiswa Setara Disertasi ......................................................................... 35

            BAB VII YUDISIUM DAN WISUDA ..................................................................... 36
            A. Yudisium ................................................................................................................ 36
            B. Wisuda .................................................................................................................... 37
            C. Ijasah, Transkrip Akademik, dan SKPI .................................................................. 37

            BAB VIII PELAPORAN DAN KEJUJURAN AKADEMIK ............................... 38
            A. Pelaporan Hasil Belajar .......................................................................................... 38
            B. Kejujuran Akademik dan Sanksi ............................................................................ 38

            BAB IX SISTEM PENERIMAAN MAHASISWA ................................................ 39
            A. Masukan Mahasiswa .............................................................................................. 39
            B. Persyaratan Pendaftaran ......................................................................................... 39
            C. Tim Penerimaan Mahasiswa Baru .......................................................................... 40
            D. Mahasiswa Pindahan .............................................................................................. 40
            E. Proses Kepindahan Antar Prodi di dalam Lingkungan Pascasarjana Undiksha ..... 41
            F. Proses Kepindahan Mahasiswa dari Luar Pascasarjana Undiksha ......................... 41
                                                   iv
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15